Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

DRŽAVNI SOGLASODAJALCI, NOSILCI JAVNIH DRŽAVNIH POOBLASTIL

SoglasjePravna podlagaSoglasodajalecKoristne povezave

Kulturnovarstveno soglasje za posege

 

 

 

 

Kulturnovarstveno soglasje za raziskavo in odstranitev dediščine

Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 - ORZVKD39, 90/12 in 111/13)

 

28. do 30. člen

 

31. člen

Pristojna organizacijska enota Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije

 

Ministrstvo za kulturo

Zakon o varstvu kulturne dediščine in drugi predpisi s področja kulturne dediščine

 

Pravni režimi varstva kulturne dediščine

  

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije

 

Ministrstvo za kulturo

    
Naravovarstveno soglasje

Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 - uradno prečiščeno besedilo, 61/06 - ZDru-1, 8/10 - ZSKZ-B in 46/14)

 

105. in 105. a člen

Ministrstvo za okolje

 

(če je za gradnjo obvezna presoja vplivov na okolje - Agencija RS za okolje)

Zakon o ohranjanju narave in drugi predpisi s področja ohranjanja narave

  

Ministrstvo za okolje in prostor

 

Agencija RS za okolje

  

Naravovarstveni atlas, Atlas okolja
  

ARSO – naravovarstveni pogoji in soglasja (opis, vloga)

 

Zavod za varstvo narave

Vodno soglasje

 
Vodno dovoljenje

Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 - ZZdrI-A, 41/04 - ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13 in 40/14)

 

125 do 127. člen (vodno dovoljenje)
150. do 153.a člen (vodno soglasje)

Direkcija RS za vode

Zakon o vodah in drugi predpisi s področja varstva voda

 

 DRSV

 

Okoljevarstveno soglasje

 

Okoljevarstveno dovoljenje

Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 - uradno prečiščeno besedilo, 49/06 - ZMetD, 66/06 - odl. US, 33/07 - ZPNačrt, 57/08 - ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 - ZPNačrt-A, 48/12, 57/12 in 92/13)


50. do 51.a člen (okoljevarstveno soglasje)

68., 82., 86. člen v povezavi s 17. do 20. členom (okoljevarstveno dovoljenje)

Agencija RS za okolje

Zakon o varstvu okolja in podzakonski predpisi

  

ARSO – presoja vplivov na okolje

Dovoljenje z vidika varstva podzemnih jam

Zakon o varstvu podzemnih jam (Uradni list RS, št. 2/04, 61/06 - ZDru-1 in 46/14 - ZON-C)

 

18., 19. in 21. člen

Agencija RS za okolje

Zakon o varstvu podzemnih jam

  

ARSO – podzemne jame

Soglasje za gradnjo jedrskega in sevalnega objekta

 

Soglasje za gradnjo v območju jedrskega in sevalnega objekta

Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (Uradni list RS, št. 102/04 - uradno prečiščeno besedilo, 70/08 - ZVO-1B in 60/11)

 

68. in 69. člen

Uprava RS za jedrsko varnost

Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti in drugi predpisi s tega področja

  

Uprava RS za jedrsko varnost
  

Uprava RS za varstvo pred sevanji

Soglasje za gradnjo v gozdnem prostoru

Zakon o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 - ZON, 67/02, 110/02 - ZGO-1, 115/06 - ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 - ZDavNepr in 17/14)


21. in 24. člen

Zavod za gozdove Slovenije

Zakon o gozdovih in drugi predpisi s področja varstva gozdov

 

Zavod za gozdove Slovenije

Soglasje za gradnjo in druge posege na območju ribiškega okoliša

Zakon o sladkovodnem ribištvu (Uradni list RS, št. 61/06)

 

19. člen

Zavod za ribištvo Slovenije

Zakon o sladkovodnem ribištvu

  

Zavod za ribištvo Slovenije

Soglasje za gradnjo velikih obratov za rejo živine

Zakon o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02, 110/02 - ZUreP-1, 45/04 - ZdZPKG in 90/12 - ZdZPVHVVR)

 

17. člen

Ministrstvo za kmetijstvo

Zakon o živinoreji

 

Ministrstvo za kmetijstvo

Soglasje za gradnjo objekta pod veterinarskim nadzorom

Zakon o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05, 90/12 - ZdZPVHVVR, 23/13 - ZZZiv-C in 40/14 - ZIN-B)

 

78. člen, 25. točka

Veterinarskauprava RS

Zakon o veterinarskih merilih skladnosti

  

Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Veterinarska uprava

Soglasje za posege v okolje divjadi

Zakon o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 - odl. US, 17/08 in 46/14 - ZON-C)

 

30. člen

Zavod za gozdove Slovenije

Zakon o divjadi in lovstvu

  

Zavod za gozdove Slovenije

Soglasje za gradnjo na območju mejnega prehoda

Zakon o nadzoru državne meje (Uradni list RS, št. 35/10 - uradno prečiščeno besedilo in 15/13 - ZNPPol)

 

25. člen

Pristojna policijska uprava in direktor Finančne uprave Republike Slovenije

Zakon o nadzoru državne meje

  

Policijske uprave

  

FURS

Soglasje za gradnjo na območju prostih con

Zakon o izvajanju carinske zakonodaje Evropske unije (Uradni list RS, št. 32/16)

 

38. člen

 

Finančna uprava Republike Slovenije

FURS

 

Zakon o izvajanju carinske zakonodaje Evropske unije

Soglasje za gradnjo nekaterih objektov z vidika upoštevanja obrambnih potreb

Zakon o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 - uradno prečiščeno besedilo)

 

28. in 29. člen

Ministrstvo za obrambo

Zakon o obrambi
 

Ministrstvo za obrambo

Soglasje za gradnjo z vidika varovanja javnih cest

Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12 in 36/14 - odl. US)

 
24. člen (gradnja žičniških naprav čez javne ceste),
26. člen (omejitve izvajanja del zunaj varovalnega pasu ceste),
27. člen (izvajanje del v območju javne ceste)
50. člen (poseg v cestno telo obstoječe državne ceste, prestavitev)
66. člen (gradnja v varovalnem pasu državne ceste)
67. člen (gradnja gospodarske javne infrastrukture v območju državne ceste)
68. člen (posegi v državno cesto zaradi vzdrževanja druge gospodarske javne infrastrukture)
70. člen (priključki na državno cesto)
78. člen (obveščanje in oglaševanje ob državni cesti)
97. člen (gradnja v varovalnem pasu občinske ceste)
99. člen (priključki na občinsko cesto)

Upravljalec javne ceste


Državne ceste
Direkcija RS za infrastrukturo
Družba za avtoceste RS
kot koncesionar
za avtoceste

 

Občinske ceste
občina ali občinski koncesionar

(gl. seznam občinskih soglasodajalcev)

Zakon o cestah

 
Direkcija RS za infrastrukturo

 

Družba za avtoceste RS

 

Soglasje za gradnjo z vidika varovanja železnic

Zakon o varnosti v železniškem prometu (Uradni list RS, št. 56/13 - uradno prečiščeno besedilo in 91/13)

 


45. člen (soglasje za gradnjo v progovnem pasu)
46. člen (soglasje za gradnjo v varovalnem progovnem pasu)

 


16. člen (soglasja pri gradnji infrastrukture)
- 3. odstavek 16. člena: soglasje k projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja

- 5. odstavek 16. člena: soglasje v primeru izdaje novega obratovalnega dovoljenja

- 10. odstavek 16. člena: vzdrževalna dela v javno korist na drugi javni infrastrukturi v progovnem pasu ali pri križanju z železniško progo
 

Upravljalec železniške infrastrukture -
Slovenske železnice d.o.o.

 

Slovenske železnice - Infrastruktura d.o.o.

 

 

 

 

 

Javna agencija za železniški promet Slovenije

 

Slovenske železnice - Infrastruktura d.o.o. 

  

Slovenske železnice - Infrastruktura d.o.o.

Zakon o varnosti v železniškem prometu

 
Slovenske železnice – vloga za soglasje
 

 

 

 
Javna agencija za železniški promet Slovenije

 

Soglasje za gradnjo z vidika varovanja letališč

Zakon o letalstvu (Uradni list RS, št. 81/10 - uradno prečiščeno besedilo)

 

97. člen (soglasje za gradnjo v območju izključne rabe letališča) – razen če je investitor Republika Slovenija
98. (soglasje za gradnjo v območju omejene in nadzorovane rabe)
101. (soglasje za lokacijo, gradnjo, razširitev in opustitev vojaškega letališča)
114. (soglasje za postavitev in delovanje naprav ali sistemov v coni letališča, ki bi utegnile povzročati elektromagnetne, svetlobne ali druge motnje na napravah za vodenje zrakoplovov)
119. člen (soglasje glede lokacije in za graditev ali postavitev infrastrukturnih objektov, naprav in sistemov navigacijskih služb zračnega prometa ter drugih objektov in naprav na vplivnih območjih teh sredstev) – razen, če je investitor Republika Slovenija

112. (soglasje za postavitev ali povečanje ovir v coni letališča)

Javna agencija za civilno letalstvo Slovenije

 

Ministrstvo za obrambo (če gre za vojaško letališče)

Zakon o letalstvu
 
Javna agencija za civilno letalstvo
 

Ministrstvo za obrambo

 

Soglasje za gradnjo z vidika varnosti plovbe

Pomorski zakonik (Uradni list RS, št. 120/06 - uradno prečiščeno besedilo, 88/10 in 59/11)

64. člen (soglasje za gradnjo ali obnovo objektov pristaniške infrastrukture ali objektov, ki lahko vplivajo na varnost plovbe na obali ali v morju)

 

Zakon o plovbi po celinskih vodah (Uradni list RS, št. 30/02)
 
10. člen (soglasje za gradnjo ali obnovo objektov, ki lahko vplivajo na varnost plovbe, na obali ali v vodi)

Uprava RS za pomorstvoPomorski zakonik
 
Zakon o plovbi po celinskih vodah
 
Uprava RS za pomorstvo
 
Soglasja v zvezi z energetskimi sistemiEnergetski zakon (Uradni list RS, št. 17/14) Energetski zakon
Soglasje za priključitev objektov na elektroenergetski sistem147. člen (soglasje za priključitev na prenosni ali distribucijski elektroenergetski sistem ali njeno spremembo)

369. člen (izjeme pri soglasju za priključitev na elektroenergetsko omrežje investitorju naprave za proizvodnjo električne energije na obnovljive vire oziroma s soproizvodnjo z visokim izkoristkom)
 

Operaterji distribucijskega omrežja
Elektro Celje d.d., Elektro Gorenjska d.d., Elektro Ljubljana d.d., Elektro Maribor d.d. in Elektro Primorska d.d.

 

 

 

 

 

 

Sistemski operater prenosnega omrežja – ELES d.o.o.
Operaterji distribucijskega omrežja

Sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo (SODO) – pojasnila za uporabnike
 
Elektro Celje

Elektro Gorenjska
 
Elektro Ljubljana
 
Elektro Maribor
 
Elektro Primorska
 
ELES
 
Soglasje za priključitev objektov na sistem zemeljskega plina270. člen (soglasje za priključitev na prenosni ali distribucijski sistem zemeljskega plina ali njegovo spremembo)Sistemski operater prenosnega omrežja - Plinovodi d.o.o.
 
Distributerji

Lokalna skupnost
občine in občinski koncesionarji – oskrba s toplotno oskrbo/daljinska oskrba

Plinovodi d.o.o.
 

 

Sistemski operaterji distribucijskega omrežja (po občinah)
 

Soglasje za priključitev objektov na sistem toplote in drugih energetskih plinov iz zaključenih distribucijskih sistemov306. člen (priključitev na sistem toplote in drugih energetskih plinov iz zaključenih distribucijskih sistemov ali spremembo parametrov priključitve)
 
310. člen (soglasje lokalne skupnosti za priključitev na lastniški distribucijski sistem)
(gl. seznam občinskih soglasodajalcev) 
Soglasje z vidika varovanja energetskih sistemov

468. člen (varovalni pas sistemov elektrike)

 
469. člen (varovalni in varnostni pas sistemov zemeljskega plina)

Operaterji/distributerji

Za lokalno gospodarsko javno službo distribucije zemeljskega plina, toplote in drugih energetskih virov:

Lokalna skupnost ali distributer z javnim pooblastilom občine
(gl. seznam občinskih soglasodajalcev)
 
Soglasje za gradnjo v mejah rudniškega prostoraZakon o rudarstvu (Uradni list RS, št. 14/14 - uradno prečiščeno besedilo)
 
65. člen (soglasje za gradnjo v območju rudarskega prostora v javno korist)

 

 

 

Ministrstvo za infrastrukturo
 

Zakon o rudarstvu


Ministrstvo za infrastrukturo

Soglasje za gradnjo z vidika varovanja žičnic

Zakon o žičniških napravah za prevoz oseb (Uradni list RS, št. 126/03, 56/13 in 33/14)

 
tretji odstavek 61. člena

Upravljavec žičniške napraveZakon o žičniških napravah
 
Soglasje v zvezi z gradnjami na območju hidromelioracijskih sistemovZakon o kmetijstvu (Uradni list RS 51/06-UPB1, 45/08-ZKme-1)
 
127. člen (soglasje za gradnjo objektov na območju hidromelioracijskih sistemov)
Upravljavec hidromelioracijskega sistemaZakon o kmetijstvu
 
Izdajanje projektnih pogojev z vidika varstva izvajanja meteorološke dejavnostiZakon o meteorološki dejavnosti (Uradni list RS, št. 49/06)
 
32. člen (projektni pogoji za gradnjo nekaterih objektov – op: določenih v 20. členu zakona z vidika upoštevanja vremena in podnebja ter postavitev meteorološke postaje)
 
20. člen (obvezno zagotavljanje meteoroloških storitev)
1. avtocesta, hitra cesta, glavna in regionalna cesta I. reda po predpisih o cestah,
2. pristanišče po predpisih o pomorstvu,
3. visoka pregrada po predpisih o graditvi objektov in
4. objekt ali naprava, za katero je treba po predpisih o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ali po predpisih o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti izvajati meteorološke meritve, ali za katero je treba po predpisih o varstvu okolja v okviru obratovalnega monitoringa izvajati meritve meteoroloških veličin.
Izvajalec državne meteorološke službe - ARSOZakon o meteorološki dejavnosti
 
ARSO

Seznam zadnjič spremenjen februarja 2018