Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SEZNAM SOGLASODAJALCEV

 

Seznam soglasodajalcev je objavljen na podlagi 49.č člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04-UPB1, 14/05-popr., 92/05-ZJC-B, 111/05-odl.US, 93/05-ZVMS in 126/07, ZGO-1), ki določa, da ministrstvo, pristojno za prostorske in gradbene zadeve, na svojih spletnih straneh objavi in vodi seznam vseh soglasodajalcev v skladu z ZGO-1 in drugimi predpisi. V seznam so vključeni soglasodajalci, ki dajejo projektne pogoje in soglasja ter soglasja za priključitev na projektno dokumentacijo v zvezi z graditvijo objektov.

 

Seznam soglasodajalcev je pripravljen na podlagi podatkov, pridobljenih iz različnih javno dostopnih zbirk predpisov, podatkov, prejetih s strani pristojnih resornih ministrstev in občin ter različnih drugih javno dostopnih zbirk podatkov, zato je informativnega značaja.

 

V seznam so vnešene povezave na spletne strani s predpisi, ki so podlaga za izdajanje projektnih pogojev in soglasij, spletne strani pristojnih soglasodajalcev in spletne strani s koristnimi povezavami. Povezave na spletne strani lahko s spremembami programske podpore teh strani postanejo neaktivne, zato je dodanih več povezav, na katerih je moč vpogledati v predpise. Predpisi na spletnih straneh pristojnih ministrstev vsebujejo tudi čistopise predpisov, v katere so vključene vse spremembe predpisov, saj morajo pristojna ministrstva v skladu s sklepom Vlade RS neuradne čistopise predpisov sproti objavljati na svojih spletnih straneh.

 

Seznam soglasodajalcev se bo sistematično ažuriral enkrat letno, v vmesnem obdobju pa na podlagi sporočenih sprememb pravnih podlag ali drugih podatkov, navedenih v seznamu.

 

V seznamu občinskih soglasodajalcev niso zajeti upravljalci vodovodov v zasebni lasti, saj po 23. členu Pravilnika o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 35/06 in 41/08) upravljalec zasebnega vodovoda ne more izdajati projektnih pogojev in soglasij k projektnim v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov. Podatke o upravljalcih zasebnih vodovodov je mogoče pridobiti pri pristojni občini na območju, kjer se vodovod nahaja. Za pridobitev gradbenega dovoljenja v teh primerih je treba pridobiti vodno dovoljenje (Agencija RS za okolje).

 

V seznamu soglasodajalcev tudi niso vključeni soglasodajalci - nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja k prostorskim aktom.

 

Vprašanja v zvezi s seznamom soglasodajalcev in podatke za ažuriranje seznama lahko naslovite po pošti na:

 
Ministrstvo za okolje in prostor
Direktorat za prostor
Dunajska c. 48, Ljubljana
ali na elektronski naslov: sabina.jereb(at)gov.si