Skoči na vsebino

SEZNAM SOGLASODAJALCEV

 

Seznam soglasodajalcev je objavljen na podlagi 49.č člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04-UPB1, 14/05-popr., 92/05-ZJC-B, 111/05-odl.US, 93/05-ZVMS in 126/07, ZGO-1), ki določa, da ministrstvo, pristojno za prostorske in gradbene zadeve, na svojih spletnih straneh objavi in vodi seznam vseh soglasodajalcev v skladu z ZGO-1 in drugimi predpisi. V seznam so vključeni soglasodajalci, ki dajejo projektne pogoje in soglasja ter soglasja za priključitev na projektno dokumentacijo v zvezi z graditvijo objektov.

 

Seznam soglasodajalcev je pripravljen na podlagi podatkov, pridobljenih iz različnih javno dostopnih zbirk predpisov, podatkov, prejetih s strani pristojnih resornih ministrstev in občin ter različnih drugih javno dostopnih zbirk podatkov, zato je informativnega značaja.

 

V seznam so vnešene povezave na spletne strani s predpisi, ki so podlaga za izdajanje projektnih pogojev in soglasij, spletne strani pristojnih soglasodajalcev in spletne strani s koristnimi povezavami. Povezave na spletne strani lahko s spremembami programske podpore teh strani postanejo neaktivne, zato je dodanih več povezav, na katerih je moč vpogledati v predpise. Predpisi na spletnih straneh pristojnih ministrstev vsebujejo tudi čistopise predpisov, v katere so vključene vse spremembe predpisov, saj morajo pristojna ministrstva v skladu s sklepom Vlade RS neuradne čistopise predpisov sproti objavljati na svojih spletnih straneh.

 

Seznam soglasodajalcev se bo sistematično ažuriral enkrat letno, v vmesnem obdobju pa na podlagi sporočenih sprememb pravnih podlag ali drugih podatkov, navedenih v seznamu.

 

V seznamu občinskih soglasodajalcev niso zajeti upravljalci vodovodov v zasebni lasti, saj po 23. členu Pravilnika o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 35/06 in 41/08) upravljalec zasebnega vodovoda ne more izdajati projektnih pogojev in soglasij k projektnim v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov. Podatke o upravljalcih zasebnih vodovodov je mogoče pridobiti pri pristojni občini na območju, kjer se vodovod nahaja. Za pridobitev gradbenega dovoljenja v teh primerih je treba pridobiti vodno dovoljenje (Agencija RS za okolje).

 

V seznamu soglasodajalcev tudi niso vključeni soglasodajalci - nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja k prostorskim aktom.

 

Vprašanja v zvezi s seznamom soglasodajalcev in podatke za ažuriranje seznama lahko naslovite po pošti na:

 
Ministrstvo za okolje in prostor
Direktorat za prostor
Dunajska c. 48, Ljubljana
ali na elektronski naslov: sabina.jereb(at)gov.si