Skoči na vsebino

SEZNAM ELABORATOV IN IZKAZOV

Seznam elaboratov in izkazov, ki jih kot sestavni del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) zahtevajo posebni predpisi

 

V 36.a členu Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02, 97/03, 41/04, 45/04, 47/04, 46/04, 62/04, 92/05, 111/05, 93/05, 126/07 – ZGO-1) je določeno, da so sestavni del projektne dokumentacije lahko tudi študije, zasnove, strokovne ocene, elaborati, geodetski načrti in podobni dokumenti (v nadaljnjem besedilu: elaborati), kadar so zaradi posebnosti posamezne vrste objekta ali lokacije, na kateri se objekt zgradi, potrebni in jih zahtevajo posebni predpisi. Navedeno povzema tudi 5. člen Pravilnika o projektni dokumentaciji  (Uradni list RS št. 55/08), ki določa da projekt po zaporedju sestavljajo vodilna mapa, načrti in elaborati.

 

V 25. členu Pravilnika o projektni dokumentaciji so navedeni nekateri elaborati, ki so jih posebni predpisi zahtevali ob uveljavitvi Pravilnika o projektni dokumentaciji.

 

Nekateri predpisi poleg izdelave elaboratov zahtevajo tudi izdelavo povzetka takega elaborata – izkaz. V 19. členu Pravilnika o projektni dokumentaciji so navedeni nekateri izkazi, ki so jih posebni predpisi zahtevali ob uveljavitvi Pravilnika o projektni dokumentaciji.

 

Seznam elaboratov in izkazov, ki jih kot sestavni del PGD zahtevajo posebni predpisi je  Ministrstvo za okolje pripravilo kot pomoč in vodilo projektantom ter pristojnim upravnim organom za gradbene zadeve, ki izdajajo gradbena dovoljenja. Pripravljen je na podlagi podatkov, pridobljenih iz različnih javno dostopnih zbirk, zato je informativnega značaja. Posamezni predpisi tudi določajo za katere objekte, stavbe ali naprave je potrebno izdelati ustrezne elaborate in izkaze, oziroma kdaj ti niso potrebni, zato so v seznam vnesene tudi povezave na spletne strani posameznih predpisov.

 

 

 
junij 2016