Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

GRADITEV

 

Graditev vključuje projektiranje, dovoljevanje in gradnjo objektov, to je stavb, gradbeno inženirskih objektov ali drugih gradbenih posegov. Objekt je narejen z gradbenimi, zaključnimi gradbenimi ali inštalacijskimi deli in je sestavljen iz gradbenih proizvodov, proizvodov ali naravnih materialov, skupaj s trajno vgrajenimi inštalacijami in napravami.

 

Zaradi zaščite javnega interesa morajo biti vsi objekti skladni s prostorskimi izvedbenimi akti in s predpisi o urejanju prostora, izpolnjevati morajo bistvene zahteve in biti evidentirani. Navedeno je dolžnost pristojnih upravnih organov, investitorjev, projektantov, nadzornikov in izvajalcev. Za vsako novogradnjo, rekonstrukcijo in spremembo namembnosti zahtevnih, manj zahtevnih in nezahtevnih objektov je treba imeti pravnomočno gradbeno dovoljenje, gradnja enostavnih objektov, vzdrževanje objektov, vzdrževalna dela v javno korist, gradnja začasnih objektov in izvrševanje izrečenega inšpekcijskega ukrepa pa se lahko izvedejo brez gradbenega dovoljenja. Pred začetkom gradnje objekta, za katerega je bilo izdano gradbeno dovoljenje (razen spremembe namembnosti) in začetkom odstranitve objekta je treba izvesti prijavo začetka gradnje. Pred začetkom uporabe objekta, za katerega je bilo izdano gradbeno dovoljenje, razen za nezahtevni objekt, je treba pridobiti uporabno dovoljenje.

 

Kontakt:

Ministrstvo za okolje in prostor
Sektor za graditev
Dunajska cesta 21
1000 Ljubljana
tel. 01/478 7043
e-pošta: gp.mop(at)gov.si

  

 

Aktualno:

POVEZAVE

 • Prostorski informacijski sistem – javno spletno mesto namenjeno vpogledu v prostorske podatke o prostorskih aktih, upravnih aktih s področja graditve objektov, omejitvah v prostoru in v nepremičninske evidence.
   
 • Spletni portal PROSTOR – spletni portal namenjen dostopu do geografskih, geodetskih in ostalih prostorskih informacij v Sloveniji. 
   
 • Seznam soglasodajalcev – objavljen na podlagi 49.č člena ZGO-1
   
 • Atlas okolja - spletna storitev ARSO, ki omogoča vpogled do okoljskih prostorskih vsebin (vode, narava, vreme, potresi, varovanje okolja, …)
   
 • Register kulturne dediščine -  zbirka podatkov o nepremični kulturni dediščini, ki ga vodi MK
   
 • GERK – javni pregledovalnik grafičnih podatkov MKGP
   
 • IZS, ZAPS – Inženirska zbornica Slovenije, Zbornica za arhitekturo in prostor, ki izvajata javna pooblastila na podlagi zakona o graditvi objektov
   

Arhiv