Skoči na vsebino

GRADITEV

 

S pojmom graditve se urejajo vprašanja glede projektiranja objektov, postopek izdaje gradbenega dovoljenja, gradnje oziroma izvajanje del, postopek izdaje uporabnega dovoljenja, vpisovanja zgrajenega objekta v uradne evidence, uporaba objekta oziroma prostorov v njih ter inšpekcijskega nadzora. Objekt je s tlemi povezana stavba ali gradbeni inženirski objekt narejen z gradbenimi, obrtniškimi ali inštalacijskimi deli, ki je sestavljen iz gradbenih proizvodov ali naravnih materialov, skupaj s trajno vgrajenimi inštalacijami in napravami.

 

Zaradi zaščite javnega interesa morajo biti vsi objekti skladni s prostorskimi akti, zanesljivi in evidentirani. Objekti se torej lahko gradijo le na stavbnih zemljiščih v okviru gabaritov in pogojev, ki jih določa prostorski akt. Zagotavljanje skladnosti s prostorskim aktom je ena glavnih nalog pristojnih organov v postopku izdaje gradbenega in uporabnega dovoljenja. Da bo zgrajeni objekt zanesljiv mora skrbeti odgovorni projektant, ki ima zato pooblastilo in je vpisan v imenik pristojne zbornice, izvajalec in nadzornik med gradnjo in lastnik objekta med njegovo uporabo, pri tem pa načrtovati in uporabljati gradbene proizvode in materiale na način, da bo objekt zanesljiv kot celota. Z evidentiranjem zemljišč v zemljiškem katastru, stavb v katastru stavb in gradbeno inženirskih objektov v zbirnem katastru gospodarske javne infrastrukture se zagotavlja evidentiranost zgrajenih objektov, njihova sledljivost in omogoča nadaljnje prostorsko načrtovanje.

 

Kontakt:

Ministrstvo za okolje in prostor
Sektor za graditev
Dunajska cesta 21
1000 Ljubljana
tel. 01/478 7043
e-pošta: gp.mop(at)gov.si

  

 

Aktualno:

PREDPISI

Zakon o graditvi objektov – prečiščeno besedilo zakona, Podzakonski predpisi sprejeti na podlagi Zakona o graditvi objektov, Tehnične smernice za graditev, arhiv,..


Izvajanje Uredbe o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje:

 

POVEZAVE

  • Spletni portal PROSTOR – spletni portal namenjen dostopu do geografskih, geodetskih in ostalih prostorskih informacij v Sloveniji. 
  • Seznam soglasodajalcev – objavljen na podlagi 49.č člena ZGO-1
  • Atlas okolja - spletna storitev ARSO, ki omogoča vpogled do okoljskih prostorskih vsebin (vode, narava, vreme, potresi, varovanje okolja, …)
  • IZS, ZAPS – Inženirska zbornica Slovenije, Zbornica za arhitekturo in prostor, ki izvajata javna pooblastila na podlagi zakona o graditvi objektov

 

DOKUMENTI

 

 

POGOSTA VPRAŠANJA

Zbirka vprašanj in odgovorov s področja graditve: