Skoči na vsebino

DIMNIKARSKA DEJAVNOST

(SOkol ARSO, avtor: Š. Guštin)

Zaradi varovanja zdravja, življenja, premoženja, okolja in zaradi učinkovite rabe goriv potrebujemo pravilno vgrajene in vzdrževane kurilne, dimovodne in prezračevalne naprave, ki delujejo varno.

 

Za vse to skrbijo izvajalci dimnikarskih storitev s pregledi kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih naprav po vgradnji oziroma pred začetkom njihove uporabe, z rednimi letnimi pregledi in čiščenji, z meritvami emisij dimnih plinov, z izrednimi pregledi na zahtevo inšpektorja ali uporabnika, z odstranjevanjem katranskih oblog, s protikorozijsko zaščito, s svetovanjem kako zmanjšati porabo energije,  in s preprečevanjem izpustov škodljivih emisij.

 
Čiščenje kurilnih naprav in z njo povezanih dimnih vodov se opravlja zaradi odstranjevanja oblog na dimni strani naprav.  Roki čiščenj kurilnih naprav:

 • kurilne naprave na tekoča in plinasta goriva do 50 kW, ki redno obratujejo, je potrebno čistiti enkrat v kurilni sezoni,

 • male kurilne naprave na biomaso z manj kot 20% toplotnimi izgubami z  dimnimi plini, je potrebno čistiti dvakrat v kurilni sezoni,

 • kurilne naprave na trdna goriva do 50 kW, ki imajo več kot 20% toplotnih izgub z dimnimi plini in redno obratujejo, je potrebno v primorskih občinah očistiti trikrat v kurilni sezoni, v drugih deli Slovenije pa štirikrat, s presledki najmanj dveh mesecev. Kurilna sezona je obdobje med 1. oktobrom tekočega leta in 31. majem naslednjega leta, za primorske občine od 1. novembra tekočega leta do 30. aprila naslednjega leta.

Pregled kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih naprav

 
Po opravljenem pregledu izda dimnikar uporabniku storitev dimnikarske službe poročilo o pregledu, ki vsebuje njegove ugotovitve o stanju naprav.

 

Če izvajalec dimnikarske službe ugotovi pomanjkljivosti:

 • uporabniku izda pisno opozorilo ter določi rok za njihovo odpravo,

 • po preteku tega roka mora preveriti, če so pomanjkljivosti odpravljene in

 • če pomanjkljivosti niso odpravljene, o tem obvesti pristojno inšpekcijo.

Meritve emisij dimnih plinov

 
Meritve se izvajajo na kurilnih napravah na tekoče in plinasto gorivo od 4 kW naprej in na trdna goriva od 50 kW naprej. Merijo oziroma izračunavajo se: ogljikov monoksid, ogljikov dioksid, kisik, žveplov dioksid, dušikove okside, preostale ogljikovodike, prah, sajavost. Za ugotavljanje škodljivih emisij v dimnih plinih je potrebno v rednih časovnih intervalih, najmanj enkrat letno, opraviti merjenje emisij dimnih plinov.

 

Nadzor nad izvajanjem dimnikarske službe opravljajo:

 • inšpekcija, pristojna za varstvo okolja - področje varstva okolja in izvajanje Uredbe o dimnikarskih storitvah,

 • inšpekcija, pristojna za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami - področje požarne varnosti,

 • inšpekcija, pristojna za zdravje - področje varovanja človekovega zdravja,

 • inšpekcija, pristojna za trg – tržni inšpektorat - področje cen.

Strokovni nadzor nad izvajalci pa opravlja Ministrstvo za okolje in prostor.

 

Nasveti za pravilno pripravo drv (zlasti glede njihove vlažnosti) in pravilno kurjenje

 

Kontakt:

Ministrstvo za okolje in prostor
Sektor za okolje in podnebne spremembe
Dunajska cesta 47
1000 Ljubljana
tel. 01/478 7380
e-pošta: gp.mop(at)gov.si

 

 

Pogosta vprašanja uporabnikov in odgovori

 

 

Zakonodaja

Zakon o dimnikarskih storitvah (Dodatna pojasnila o zakonu o dimnikarskih storitvah)

 

Pravilnik o vsebinah vlog za izdajo dovoljenj dimnikarskim družbam in licenc dimnikarjem (Uradni list RS, št. 73/16)

 

Zakon o varstvu okolja

 

Zakon o gospodarskih javnih službah (neuradno prečiščeno besedilo-DZ, 21.07.2010)

 

Uredba o načinu, predmetu in pogojih izvajanja obvezne gospodarske javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva okolja in učinkovite rabe energije, varstva človekovega zdravja in varstva pred požarom (neuradno prečiščeno besedilo)

 

Pravilnik o oskrbi malih kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov pri opravljanju javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov (Ur.l.RS, št. 41/2004 in 18/2005 popr.)

 

Sklep o ceniku dimnikarskih storitev (Ur.l.RS, št. 57/2010)

 

Uredba o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav (Ur.l.RS, št. 24/2013)

  

Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (neuradno prečiščeno besedilo - Ministrstvo za okolje in prostor, 6.11.2008)

 
Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Ur.l.RS, št. 105/2008)
 

Predlog zakona o dimnikarskih storitvah

 

 

Objava obrazca za vlogo zahteve za podaljšanje veljavnosti oz. sklenitev koncesijske pogodbe

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP)z naslednjim dopisom objavlja obrazec Zahteve za podaljšanje veljavnosti oziroma sklenitev koncesijske pogodbe (dopis).

 

Zahtevo za podaljšanje veljavnosti oziroma sklenitev koncesijske pogodbe se poda na naslednjem obrazcu.

 
Obrazci prilog, ki jih je potrebno priložiti zahtevi so v naslednjem dokumentu.

Poročanje izvajalcev dimnikarske službe

 • Poročanje o izvajanju dimnikarske službe za leto 2015 izvedejo koncesionarji dimnikarske službe z vpisom v evidenco Evi-Dim oz. na naslednjem obrazcu (navodila za vpisovanje)

Kontakt

Vaša vprašanja v zvezi z izvajanjem dimnikarskih storitev, pritožbe ipd. lahko posredujete:

 • po pošti, na naslov: Ministrstvo za okolje in prostor, Sektor za okolje in podnebne sporemembe, Dunajska c. 47, 1000 Ljubljana;
 • prek elektronskega naslova: gp.mop(at)gov.si