BIOTEHNOLOGIJA

 

bios = življenje; teuchos = orodje;  logos = preučevanje (etimološko = preučevanje orodij iz živih bitij)

 
Biotehnologija je interdisciplinarna veda, ki združuje področja molekularno-bioloških in inženirskih ved. Uporablja žive organizme, celice in njihove dele v industrijske namene, npr. v kmetijstvu, živilstvu, medicini, veterini in varovanju okolja. 

 
Gensko spremenjeni organizem (GSO) je organizem,  v katerega je z uporabo sodobnih metod biotehnologije vnesen določen gen za točno določeno lastnost iz drugega organizma. GSO so lahko mikroorganizmi (bakterije, glive, virusi), rastline in živali.

  

 

 

 

 

Postopek prijave zaprtih sistemov za delo z GSO in dela z GSO v zaprtih sistemih

Navodila

Obrazci/priloge Paket

 

 

 

Postopek prijave namernega sproščanja GSO v okolje

Navodila

Obrazci/priloge Paket

 

 

Projekti

Projekti

 

 

Koristne povezave

v zvezi s sproščanjem GSO v okolje (poljski poskusi) in dajanjem GSO na trg: