Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

DELOVNA PODROČJA

Na področju varstva okolja so strateško pomembne dolgoročne usmeritve in cilji ministrstva usmerjeni v preprečevanje oziroma zmanjševanje posledic na področjih, ki predstavljajo grožnjo trajnostnemu razvoju. Normativno je v Republiki Sloveniji okolje urejeno s krovnim zakonom o varstvu okolja. Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja pa izpostavlja naslednja štiri ključna področja: podnebne spremembe, narava in biotska raznovrstnost, kakovost življenja, odpadki in industrijsko onesnaževanje.

 

 

Nacionalni prostor je osnova za razvoj naroda in vsega prebivalstva države, za krepitev samobitnosti, za preudarno izkoriščanje prostorskih potencialov ter za ohranitev krajinske pestrosti in naravnih kakovosti. S spodbujanjem in usmerjanjem prostorskega razvoja težimo k razvoju in doseganju družbene blaginje in svobode posameznika ob hkratnem ohranjanju okolja, krajinske pestrosti in naravnih virov.
Osnovne usmeritve in načela načrtovanja naselji so že vključena v naše strateške dokumente, kot so Strategija prostorskega razvoja Slovenije, Prostorski red Slovenije, Nacionalni stanovanjski program. Skupna izhodišča za nadaljnji razvoj v prostoru so zlasti:

  • zagotavljanje dostojnega stanovanja za vsakogar;
  • preureditev naselji v smislu nove socialne in prostorske kohezije in večje stopnje družbenih interakcij;
  • zagotavljanje pogojev za vsakdanje življenje v historičnih urbanih središčih;
  • omejevanje razpršene gradnje in varovanje nepozidanega prostora;
    ogrevanje, hlajenje in osvetljevanje stavb brez nadaljnjega uničevanja okolja;
  • varovanje nacionalne, regionalne in lokalne prepoznavnosti prostora, arhitekture in krajine;
  • zagotavljanje razvoja sodobne arhitekture.