Skoči na vsebino

NOVICA

26. redna seja Vlade RS

Ljubljana, 12. 3. 2015 - Vlada RS je na današnji 26. redni seji obravnavala štiri točke s področja Ministrstva za okolje in prostor.

Vlada je sprejela spremembe Akcijskega načrta za trajnostno upravljanje populacije volka v Sloveniji za obdobje 2013-2017

 

Vlada RS je sprejela Spremembe in dopolnitve Akcijskega načrta za trajnostno upravljanje populacije volka (Canis lupus) v Sloveniji za obdobje 2013-2017, s katerimi se spreminja in dopolnjuje akcijski načrt za obdobje 2013-2017, ki ga je vlada sprejela 6. 2. 2013.

 
Glavni spremembi, ki sta zajeti v revidiranem akcijskem načrtu sta, da je dodano poglavje »Spremljanje varstvenega stanja (monitoring) volkov v Sloveniji (Dodatek 1. V okviru projekta Slowolf so bili namreč določeni prednostni parametri za spremljanje populacije ter izbrane in razvite učinkovite metode za redno spremljanje populacije na podlagi določenih parametrov. Na podlagi teh izsledkov se bo izvajal redni monitoring populacije volkov) ter, da so bili popravljeni in dopolnjeni nekateri roki za izvedbo, saj so bili določeni ukrepi akcijskega načrta izvedeni že v okviru projekta Slowolf.

 
Vlada je 24. 9. 2009 sprejela Strategijo ohranjanja volka v Sloveniji in trajnostnega upravljanja z njim, ki temelji na slovenskem, evropskem in mednarodnem pravnem redu. Strategija določa, da je v dveh letih po njenem sprejetju treba izdelati prvi predlog akcijskega načrta. Akcijski načrt na podlagi strokovnega predloga sprejme vlada, izdela pa se ga za petletno obdobje. Priprava akcijskega načrta je potekala v okviru LIFE+ projekta »Varstvo in spremljanje varstvenega statusa populacije volka v Sloveniji (2010-2013) – SloWolf«, ki sta ga sofinancirala Evropska komisija, MOP ter Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP). V projektu SloWolf je bila ob koncu projekta načrtovana revizija akcijskega načrta z namenom, da se v akcijski načrt vključijo znanja in izkušnje, pridobljene do konca projekta. Akcijski načrt je revidirala skupina strokovnjakov (projektna skupina SloWolf, člani Strokovne komisije za podporo pri načrtovanju upravljanja velikih zveri, predstavniki MOP, MKGP in Zavoda RS za varstvo narave).

 

 

Vlada je podelila koncesijo za izvajanje obvezne državne gospodarske službe na dimnikarskem območju Divača

 

Vlada RS je izdala odločbo, s katero se koncesija za izvajanje obvezne državne gospodarske javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva okolja in učinkovite rabe energije, varstva človekovega zdravja in varstva pred požarom na dimnikarskem območju Divača podeli družbi Energodim, čiščenje in pregledovanje kurilnih in prezračevalnih naprav ter meritve dimnih emisij, d. o. o., Rakek. Za podpis koncesijske pogodbe je vlada pooblastila Ireno Majcen, ministrico za okolje in prostor.

 
Ministrstvo za okolje in prostor je v skladu z Uredbo o načinu, predmetu in pogojih izvajanja obvezne državne gospodarske javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva okolja in učinkovite rabe energije, varstva človekovega zdravja in varstva pred požarom, 10. 10. 2014, v uradnem listu objavilo javni razpis za podelitev koncesije. Do roka za predložitev prijav sta prijavo za pridobitev koncesije za izvajanje dimnikarske službe na dimnikarskem območju Divača, oddala prijavitelja družbi Marco Polo Adriatik d. o. o. iz Kopra in Energodim, čiščenje in pregledovanje kurilnih in prezračevalnih naprav ter meritve dimnih emisij, d. o. o. iz Rakeka.

 
Strokovna komisija za ocenjevanje prijav v postopku javnega razpisa za izbor koncesionarja je ugotovila, da je izmed prispelih prijav popolna in ustrezna prijava družbe Energodim d. o. o. V skladu z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja se koncesijska pogodba sklene do 31. 12. 2015.

 

 

Vlada je imenovala v. d. direktorja javnega zavoda TNP

 

Vlada RS je z dnem 2. 4. 2015, Bogomila Breznika imenovala za vršilca dolžnosti direktorja Javnega zavoda Triglavski narodni park (JZ TNP), in sicer do imenovanja direktorja JZ TNP, vendar najdlje za eno leto.

 
Imenovanje v. d. JZ TNP, skladno z Zakonom o zavodih, je potrebno, saj  mandat dosedanjemu v. d. poteče s 1. 4. 2015.

 
Novoimenovani v. d. JZ TNP Bogomil Breznik izpolnjuje vse predpisane pogoje za ta položaj.

 

 

Vlada je sprejela spremembe pri sestavi medresorske komisije za oblikovanje stališč do problematike plinskih terminalov v Tržaškem zalivu

 

Vlada RS je sprejela spremembe Sklepa o ustanovitvi, sestavi, organizaciji in nalogah Medresorske komisije za oblikovanje stališč RS do problematike plinskih terminalov v Tržaškem zalivu in njegovem obalnem območju.

 
Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je predlagalo vladi spremembo članov zaradi sprejetja Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Vladi Republike ter zaradi prenehanja opravljanja funkcije nekaterih imenovanih članov medresorske komisije. Sprememba sklepa je potrebna za zagotovitev nemotenega in kontinuirane dela medresorske komisije.

 
Komisija ima sedemnajst članov in jo sestavljajo predstavniki: MOP, mag. Tanja Bogataj, državna sekretarka, predsednica; MOP, Tanja Bolte, generalna direktorica Direktorata za okolje; MOP, mag. Vesna Kolar Planinšič, sekretarka, vodja Sektorja za celovito presojo vplivov na okolje; Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ga. Urška Srnec, podsekretarka; Ministrstvo  za infrastrukturo (MiZ), Danijel Levičar, generalni direktor Direktorata za energijo; MiZ, Cveto Kosec, sekretar; MiZ, Primož Bajec, višji svetovalec, vodja Oddelka za nadzor prometa in  reševanje v Upravi Republike Slovenije za pomorstvo; Ministrstva za zunanje zadeve (MZZ), Tamara Weingerl Požar, pooblaščena ministrica, Direktorat za bilateralo in zunanje zadeve; MZZ, Robert Kojc, namestnik generalnega direktorja Direktorata za mednarodno pravo in zaščito interesov; Ministrstva za obrambo, Srečko Šestan, sekretar; Ministrstva za kulturo, mag. Gojko Zupan, sekretar; Ministrstva za zdravje, dr. Marta Ciraj, sekretarka; Kabinet predsednika Vlade RS,  Aleška Simkić, svetovalka predsednika Vlade za zunanje zadeve; Zavoda RS za varstvo narave, mag. Robert Turk, visoki naravovarstveni svetnik; Nacionalnega inštituta za biologijo, Morska biološka postaja Piran, prof. dr. Vlado Malačič, vodja znanstveno - raziskovalne OE II; Krajinskega parka Strunjan, mag. Marko Starman, direktor; Plinovodi d. o. o, dr. Franc Žlahtič.