Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

JAVNI RAZPISI

Javni razpis za sofinanciranje »»Priprave in izvedbe aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti v letu 2018« v okviru Programa porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe (POPRAVEK)
Datum objave: 22.09.2017
Rok za prejem ponudb: 07.12.2017 do 12:00
Izdajatelj: Ministrstvo za okolje in prostor
Status: Veljaven razpis(objavljen)
Kontaktna oseba:

spzjn.mop(at)gov.si

Razpisna dokumentacija:

V Uradnem listu RS št 52/2017, z dne 22. 9. 2017, je objavljen Javni razpis za sofinanciranje Priprave in izvedbe aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti v letu 2018 v okviru sredstev Programa porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe.

 

POPRAVEK razpisne dokumentacije: V Uradnem listu RS št 59/2017, z dne 27. 10. 2017, je bil zaradi podaljšanja roka za sprejem vlog objavljen popravek Javnega razpisa za sofinanciranje Priprave in izvedbe aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti v letu 2018 v okviru sredstev Programa porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe:

 

 

Razpisano sredstev: Predvidena sredstva za vse razpisane vsebine: 236.643,00 EUR v letu 2018
Drugi podatki:

Rezultati razpisa

 

Odgovori na vprašanja ponudnikov:

 

Vprašanje: 

Ali lahko za pripravo in izvedbo aktivnosti v zvezi z Evropskim tednom mobilnosti 2018 najamemo zunanjega izvajalca in bo upravičen strošek celotna storitev?

 

Odgovor:

V skladu z objavljeno razpisno dokumentacijo z dne 22. 9. 2017, lahko celotna storitev in stroški zunanjega izvajalca predstavljajo upravičen strošek (6.2.- str. 6 razpisa), z izjemo DDV. Davek na dodano vrednost (DDV) ni upravičen strošek tega razpisa (III. 3. in III.3.2 - str 22, 23). Kot upravičen strošek, se po tem razpisu šteje le strošek, ki je nastal v času veljavnosti pogodbe o sofinanciranju med občino in Ministrstvom za okolje in prostor.

Potrebno pa je upoštevati maksimalne višine sofinanciranja po posamezni aktivnosti (za aktivnosti v kategoriji C je npr. maksimalna višina sofinanciranja do 6.500,00 evrov brez DDV) in pa paziti, da skupna višina sofinanciranja v primeru izbora vseh treh aktivnosti (iz skupine A, B in C) ne presega zneska 16.500,00 EUR. 

 

Vprašanje: 

Zanima me rok za oddajo prijave na vaš Javni razpis za sofinanciranje »Priprave in izvedbe aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti v letu 2018« v okviru Programa porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe, saj na vaši spletni strani navajate rok prijave 17. 11. 2017 do 12. ure, medtem, ko v sami razpisni dokumentaciji imate rok 7. 11. 2017. Kateri datum je pravilen?

 

Odgovor:

Pri objavi roka za sprejem ponudb na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor za Javni razpis za sofinanciranje "Priprave in izvedbe aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti v letu 2018" je prišlo do napake. Rok za sprejem vlog je 7. 11. 2017 do 12.00, kot izhaja iz razpisne dokumentacije. Napaka na spletni strani je bila popravljena.
Za napako se vam opravičujemo.

 

Vprašanje:

Zanima nas sledeče:
-          k prijavi je potrebno priložiti  obrazec 1 k vlogi h kateri se obvezno priloži:
-          program izvedbe ETM v letu 2017,
-          prijavno listino za ETM v letu 2017.
 
Občina prijavne listine za 2017 nima, je pa izvedla polno aktivnosti v letu 2017, ki se nanašajo na trajnostno mobilnost vendar ne med 17.9.2017 -21.9.2017. Zanima nas ali lahko kandidira na tem razpisu ali bo samo pri točkovanju intenzivnost sodelovanja izgubila par točk.

 

Odgovor:

Sodelovanje v Evropskem tednu mobilnosti v letu 2017 in prijavna listina za leto 2017 ne predstavljata pogoja za prijavo občine na razpis. Bo pa občina pri prvem merilu, Intenzivnost sodelovanja v ETM 2017, tako lahko izgubila 20 točk. Kljub temu je možnosti za uspeh kvalitetne prijave še vedno veliko, saj je na voljo kar nekaj sredstev. Podrobnejša razčlenitev meril za izbor sofinanciranja projektov je v razpisni dokumentaciji v poglavju III. 2.

 

Vprašanje:

Pod sklop: Aktivnost A »PARK (irni) dan« nas zanima kaj konkretno je mišljeno pod: stroški nakupa podpornega oz. osnovnega materiala za izvedbo projekta; npr. pri izvedbi aktivnost demonstracije električnih koles?
 
Odgovor:

Pod 'stroški nakupa podpornega oz. osnovnega materiala za izvedbo projekta' v aktivnosti A je mogoče uveljavljati materialne stroške, ki so potrebni za izvedbo določene aktivnosti. V konkretnem primeru izvedbe aktivnosti demonstracije električnih koles je upravičen strošek  nakup materiala potrebnega za predelavo kolesa v električno, stojalo za kolo, ipd. ter strošek najema kolesa oz. izvedbe demonstracijske aktivnosti kot strošek storitev zunanjih izvajalcev.

 

Vprašanje:

Ali je pri sklopu C izvesti vse dogodke, ki so zavedeni npr C3 (če se odločimo za C3), ali lahko samo enega ali dva iz sklopa dogodkov, ki so navedeni v tabeli?

 

Odgovor:

V sklopu aktivnosti C "Vključevanje lokalnega gospodarstva v promocijske aktivnosti ETM" so na strani 14 razpisne dokumentacije navedene minimalne zahteve. Višina sofinanciranja (do 4.500, 5.500 ali 6.500€ brez DDV) je odvisna od obsega aktivnosti, potrebno pa je izvesti vse 4 minimalno zahtevane aktivnosti, torej priprava promocijskega programa, vključevanje osnovnih in srednjih šol, javna objava programa in trajanje vsaj v času ETM 2018 ter tudi vse aktivnosti navedene v tabeli C3 (Število popustov oz. ugodnosti na različne produkte, priprava in izvedba stojnic za promocijo in ozaveščanje, knjižica popustov za občane obiskovalce dogodkov, ki se pridobi ali v okviru tekmovanja ali na podlagi žreba ali v primeru izpolnitve ankete, itd.)

 

Vprašanji:
1.       Zanima nas kako je z izvedbo aktivnosti, ki so planirane v tednu ETM 2018, pa se zaradi morebitnega slabega vremena ne izvedejo? Kaj to posledično pomeni za občino, ker ni izvedla nekega napovedanega dogodka iz prijavnice?
2.       Ali se objava na plakatih ali letakih šteje za 1 objavo v medijih?
 
Odgovora:
K 1. Dogodki naj bi bili pripravljeni na način, da se lahko odvijejo v vsakem vremenu. V kolikor izvedba aktivnosti ni mogoča, naj se aktivnosti izvedejo takoj ko je to mogoče, vendar najkasneje do 30. 9. 2018. Kot piše na strani 6 v razpisni dokumentaciji, se financirajo upravičeni stroški od dneva sklenitve pogodbe o sofinanciranju do datuma zaključka projekta oziroma najkasneje do 30. 9. 2018.  V primeru neizvedbe napovedanih dogodkov iz prijavnice upravičenec izgubi možnost koriščenja sredstev za predmetno aktivnost. Temeljni namen razpisa je ozaveščanje in promocija trajnostne mobilnosti skozi vse leto, kar pomeni da se podpira časovno razširitev izvedbe aktivnosti, minimalni kriterij pa je izvedba v času med 16. in 22. septembrom. Na ta način se bo tudi ocenjevalo prispele vloge, saj bo pri merilih ocenjeno tudi, ali se aktivnosti izvajajo dalj časa kot predvideno.

K 2. Objavo v medijih lahko predstavlja samo objavo (novica, članek, oglasno sporočilo...) informacije o aktivnostih v medijih (v skladu z Zakonom o medijih so to časopisi in revije, radijski in televizijski programi, elektronske publikacije, ...), ki so lahko tudi glasilo občine ali drugi lokalni mediji. V končnem poročilu bo potrebno poročati o objavah v medijih in priložiti dokazila o tem. Objava na letakih ali plakatih se ne šteje za objavo v medijih.

 

Vprašanje:

Ali je nakup:
-          Električnega kolesa
-          Solarne klopi
-          Klopi z električnim priključkom
upravičen strošek, v okviru Aktivnosti 1 pod stroški nakupa podpornega materiala ali materialni stroški preureditve mest?

 

Odgovor:

V razpisni dokumentaciji je navedeno (Kategorije stroškov, str. 22-23), da so materialni stroški preureditve parkirnih mest (klopi, stojalo za kolesa, panoji, rastline, odvisno od kreativne zasnove aktivnosti), upravičen strošek. V primeru nakupa električnega kolesa pa se postavlja vprašanje, kakšno povezavo ima električno kolo z aktivnostjo preureditve parkirinega mesta. V primeru da gre za neposredne materialne stroške (alineja "stroški nakupa podpornega oz. osnovnega materiala za izvedbo projekta"), vezane na izvedbo projekta v okviru aktivnosti A "PARK(irni) dan", bi morali jasno opredeliti aktivnosti, iz katerih bi nedvoumno izhajalo, da je nakup električnega kolesa povezan s projektom, da gre za neposredni materialni strošek in v tem primeru so stroški nakupa električnega kolesa potem lahko upravičeni.

 

Vprašanje:

Občina se namerava prijaviti na javni razpis ETM 2018 pod ukrep A v sodelovanju z osnovno šolo. Zanima nas če lahko kot upravičene stroške uveljavlja naslednje stroške: palete, barve za steklo (razne barve), prstne barve, lepilo mekol, uho lepilo, risalni listi, barvni listi, voščenke, flomastri, papir šeleshamer razne barve, serviete z različnimi motivi. Material šola potrebuje nujno za izvedbo slikarskih delavnic, izdelavo izdelkov iz naravnih materialov, delavnic slikanja in tiskanja,... Delavnice se bi izvajale na parkirnem prostoru.

 

Odgovor:

Pod 'stroški nakupa podpornega oz. osnovnega materiala za izvedbo projekta' v aktivnosti A je mogoče uveljavljati materialne stroške, ki so potrebni za izvedbo določene aktivnosti. Vsi navedeni stroški spadajo med podporni material v tem smislu.

 

Vprašanje:

poraja se nam vprašanje kaj pomeni 3 osnovne šole oziroma kako se štejejo podružnične šole:

Vključevanje učencev v izvedbo pešbusa Več kot 50 učencev in vsaj tri osnovne šole oz. šolski okoliši

Ali se smatrajo npr. 2 osnovni šoli in ena podružnična šola kot 3 osnovne šole?

 

Odgovor:

Navedeno se smatra za 3 šolske okoliše in tako izpolnjuje naveden pogoj.

 

Vprašanje:
v razpisni dokumentaciji je navedeno, da pogodbo podpiše odgovorna oseba prijavitelja. Je to župan ali vodja projekta, ki jo je župan pooblastil za izvedbo?

 

Odgovor:

Odgovorna oseba občine je župan oz. oseba, ki župana nadomešča s pooblastilom župana.

 

Vprašanje:

Ali lahko za vse tri aktivnosti A, B in C vzpostavimo isti profil na spletnih omrežjih npr. pod imenom projekta?

 

Odgovor:
Da, če na njem promovirate vse 3 aktivnosti in je promocija vsake posamezne aktivnosti jasno razvidna oz. predstavljena (vsebine/dogodki vseh treh aktivnosti morajo biti razvidni za celotno trajanje projekta).
 

Vprašanje:
Pri projektu C3 je zapisano, da je potrebno zagotoviti vsaj 2 stojnici na dveh različnih lokacijah, najmanj 40 ur na dan vsaka (80 ur skupaj) na visoko obiskani ulici/ah. Prosimo za razlago števila ur na dan na stojnico.

 

Odgovor:

Gre za napako v zapisu. Hvala za opozorilo. Mišljeno je najmanj 40 ur na eno stojnico in ne na dan. Pomeni, da je potrebno izvesti na vsaki posamezni stojnici na dveh različnih lokacijah v času trajanja aktivnost 40 ur promocijskih aktivnosti t.j. skupaj 80 ur.

 

Vprašanje:

Pod točko 2. Načrt projekta, Aktivnost A, 2.1, je potrebno zapisati koliko ljudi bo izpostavljeno sporočilom oz. kakšen bo predviden doseg prebivalcev, itd.. Ali je to mišljeno dnevno ali za vse dni trajanja projekta?

 

Odgovor:

Mišljeno je za celotno trajanje aktivnosti, torej vse dni trajanja projekta.
 

Vprašanje:
Pri točki 3. Terminski načrt projekta je zapisano, da se morajo aktivnosti zaključiti do 30. 9. 2018. Torej dogodki, ki bodo izvedeni po tem datumu ne spadajo več v čas izvedbe projekta?
 

Odgovor: 
Tako je.

 

Vprašanje:
Ali se med upravičene stroške upoštevajo stroški, ki bodo nastali maja ali celo junija 2018 in ne samo med 17 - 21 -9. 2018 ter jih lahko vključimo v finančno konstrukcijo projekta za ukrepe A, B ali C?

 
Odgovor:
Da, stroški so upravičeni od podpisa pogodbe z MOP do vključno 30. 9. 2018.

 

Vprašanje:
Moramo poleg prijavnega obrazca 1 priložiti tudi program za leto 2018 ali zadostuje samo kratek opis projekta iz prijavnega obrazca, katere aktivnosti se bodo izvajale?

 
Odgovor:
Zadostuje opis projekta skladno s prijavnico.

 

Vprašanje:
Zanima nas, če prav razumemo izvedbene aktivnosti, in sicer:
- določene parkirne površine se preuredijo za drugačen namen - npr.  spominjajo na park, aktivnosti najmanj 5 dni,
- izvedejo se  trije različni dogodki (dogodki lahko trajajo cel dan ali se smiselno ponavljajo).

Glede navedenega nas zanima, ali se morajo ti dogodki nujno vršiti na "preurejenih površinah" - oziroma, se lahko odvijajo kjerkoli, saj so npr. "preurejene površine" lahko premajhne za izvajanje nekega dogodka?
Ali se tri dogodke lahko razdeli na način, da se izvajajo posamično -  npr. vsak dogodek na en dan v Tednu mobilnosti ali morajo biti vsi trije izvedeni skupaj v enem dnevu, da zadostijo kriteriju pod opisom št. 4 v tabeli Minimalne zahteve za izvedbo aktivnosti A »PARK (irni) dan. 

 

Odgovor:

Namen te aktivnosti je, da se parkirne površine na katerih sedaj stojijo avtomobili preuredijo na način opisan v razpisu.  Obseg preurejenih površin oz. odvzetih parkirnih mest mora biti takšen, da omogoča izvedbo predvidenega dogodka. Dogodki naj bodo načrtovani smiselno glede na načrtovan obseg preurejenih parkirnih površin. Prav tako je potrebno smiselno razporediti dogodke - predvideni trije dogodki torej niso nujno v enem dnevu, lahko so izvedeni vsi v enem dnevu, lahko pa se izvajajo posamično.

 

Vprašanje:
Ali razumemo pravilno, da lahko dobimo za 8 parkirnih mest 4.500,00 EUR brez DDV?

 

Odgovor:

Da, v Aktivnosti A je maskimalna višina sofinanciranja za več kot 3 parkirna mesta (torej 8 in več preurejenih parkirnih mest) 4.500,00 EUR brez DDV. Pri tem opozarjamo, da ni samo število preurejenih parkirnih mest tisto, ki določi obseg financranja. Upoštevati je potrebno tudi vrsto in način izvedbe dogodkov (merilo finačni načrt in stroškovna učinkovitost).

 

Vprašanje:
v vlogi je pri aktivnosti C v kategoriji Število popustov oziroma ugodnosti na različne produkte zapisano »Navedite število in katere ugodnosti ste zagotovili«. Ali to pomeni, da moramo že ob oddaji vloge imeti celoten nabor dogovorjenih popustov z različnimi ponudniki?  Če je temu tako, ali je možno tekom izvajanja projekta popuste tudi spremeniti glede na oddano vlogo (ob upoštevanju pogojev)?
 
Odgovor:
DA, že ob oddaji vloge je potrebno našteti predvidene ugodnosti oz. popuste z različnimi ponudniki, ki imajo izražen interes.  Vrsta popustov oz. ugodnosti se lahko spremeni, vendar mora biti izvedeno v istem obsegu kot boste navedli v prijavi.

 

Vprašanje:
Zanima nas na kakšen način se izkazuje vključenost sredstev občine za potrebe izvedbe vsebin in aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti v letu 2018, ki bodo sofinancirane iz Sklada za podnebne spremembe?

 

Odgovor:
Prijavitelji lahko zaprosijo za sofinanciranje do 100% upravičenih stroškov projekta, pri čemer je potrebno s strani občin zagotoviti samo pokritje neupravičenih stroškov, kot je DDV. Glede na to, da gre za manjše zneske, je dovolj podpisana izjava v Prilogi 3 o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev, ki mora biti parafirana s strani odgovorne osebe prijavitelja. Ta izjava namreč zagotavlja, da ima občina sredstva za kritje neupravičenih stroškov  t.j. DDV in morebitni drugi neupravičeni stroški), je finančno sposobna projekt izvesti, kar vključuje tudi zavezo o zagotavljanju lastnih sredstev kot je navedeno v vlogi oz. Finančnem načrtu (priloga 4).
 
Vprašanje:
V vezi razpisa ETM nas zanima v katerem času dneva je nujno izvesti akcije oziroma koliko ur na dan je potrebno akcije izvajat.

 

Odgovor:
Koliko časa v dnevu je potrebno aktivnost izvajati ni opredeljeno v razpisu, odvisno je od idejne zasnove aktivnosti, ocenjuje pa se kvaliteta predvidene izvedbe. Bistveno je, da čas izvedbe omogoča sodelovanje ciljnih skupin kot bodo navedene v vlogi (npr. za otroke v dopoldanskem času, za odrasle pa lahko tudi v popoldanskem času).

 

Vprašanja:
Ali se lahko v okviru upravičenih stroškov uveljavljajo

  • Potni stroški učiteljev in prostovoljcev, za dostop do vstopnih točk PEŠBUSA na lokacijah 
  • Nagradni izlet (kot nagrada po udeležbi v okviru PEŠBUSA

Odgovor:
V skladu z razpisno dokumentacijo so upravičeni stroški stroški zunanjih izvajalcev, ki so lahko tudi potni stroški učiteljev in prostovoljcev, v skladu z zakonodajo. Potni stroški učiteljev so odvisni od vloge, ki jo učitelji opravljajo pri aktivnosti. V kolikor opravljajo vlogo koordinatorjev, morajo imeti za to podpisano pogodbo o delu (podjemna pogodba), v okviru katere občina lahko izplača opravljeno delo in uveljavlja stroške kot storitev zunanjih izvajalcev. Potni stroški so vedno del pogodbe o delu in všteti v bruto osnovo pogodbe . V primeru, da ista oseba uveljavlja tudi potne stroške, morajo ti biti del podjemne pogodbe. V kolikor so učitelji le spremljevalci in opravljajo izključno prostovoljno delo, se jim lahko povrnejo stroški, ki nastanejo pri opravljanju prostovoljskega dela, skladno z določili zakona o prostovoljstvu. Potni stroški prostovoljcev so lahko kriti v okviru dogovorov na podlagi zakonodaje, ki ureja prostovoljno delo.

Stroški nagrad za sodelujoče učence so upravičen strošek, tudi strošek nagradnega izleta. Ob tem bi ponovno opozorili, da stroški DDV niso upravičeni stroški v skladu z razpisno dokumentacijo. Stroške nagrade, ki so v tem primeru stroški storitev zunanjih izvajalcev je potrebno v Finančnem planu vnesti pod sklop - Stroški storitev zunanjih izvajalcev.

 

Vprašanje:
Pri organizaciji  izvedbe aktivnosti »Pešbusa« je  potrebno tudi zelo tesno sodelovanje s šolo oz. na šoli mora bit zadolžena oseba, ki bo skrbela za vse skupaj. Zato nas zanima ali je strošek učitelja (koordinatorja) upravičen oz. ali ga lahko opredelimo kot strošek storitev zunanjega izvajalca? Ali lahko občina uveljavlja kot strošek plačilo koordinatorja na šoli in sicer za izvedbo npr. celo leto?

 

Odgovor:
V skladu z razpisno dokumentacijo so upravičeni stroški stroški zunanjih izvajalcev za katerokoli od treh aktivnosti. Ti stroški so lahko tudi v obliki podjemnih pogodb, ki jih občina sklene z izvajalci za izvedbo aktivnosti. V kolikor so ti izvajalci zaposleni na šoli in opravljajo vlogo koordinatorja aktivnosti 'pešbusa', je potrebno skleniti z izvajalcem pogodbo o delu (podjemna pogodba) ter v njej natančno opredeliti aktivnosti. Kot zapisano v razpisni dokumentaciji, je za pripravo pešbusa potrebno izvesti nekaj pripravljalnih aktivnostih, saj pri najmlajših udeležencih v prometu prihoda v šolo ne moremo prepustiti naključju. Treba je pripraviti gradiva za starše in otroke (priporočamo uporabo gradiv projekta Zdrav Šolar, ob upoštevanju pravil označevanja tega razpisa), preveriti varnost šolskih poti in načrtovati proge s postajami in voznimi redi ter jih označiti tudi na terenu. Tudi za spremljanje otrok je treba poiskati prostovoljce (kar je lahko tudi odlična priložnost za medgeneracijsko povezovanje vseh starostnih skupin iz lokalnega okolja s šolo) ali najeti zunanje sodelavce (npr. študente pedagoške smeri oz. ostale primerne izvajalce) in jih usposobiti, usposobiti in ozavestiti pa je treba tudi učitelje. Pred izvedbo je treba zbrati prijave in seznam otrok sproti vzdrževati ter koordinirati spremljevalce pešbusa in komunicirati s starši. Dobro je, če se izvede tudi anketa o načinu prihoda otrok v šolo.

Občine so edini prijavitelj na razpis, za zasnovo, organizacijo in izvedbo projekta pa so upravičeni stroški lahko v celoti stroški zunanjih izvajalcev. Občina mora tudi v tem primeru evidenčno naročilo izvesti skladno z načeli javnega naročanja (transparentnost, enakopravnost, itd.) ter mora seveda pri tem upoštevati interni pravilnik občine za evidenčna naročila. Čas trajanja aktivnosti je opredeljen le kot minimalni kriterij, tj. aktivnost mora trajati najmanj 5 dni, spodbujeno pa je ozaveščanje in promocija trajnostne mobilnosti skozi calo leto, kar pomeni da se podpira dalj časa trajajočo izvedbe aktivnosti. Razpis opredeljuje le maksimalno višino sofinanciranja, ki je odvisna od števila vključenih učencev in šolskih okolišev (tabela na strani 12 v razpisni dokumentaciji).

 

Vprašanje

Finančni načrt lahko razdelamo glede na aktivnosti, vendar pa lahko pride do odstopanj: npr. tisk zloženke stane manj (zbiranje ponudb) ali kakšna druga aktivnost zahteva večji strošek. Se moramo pri izvedbi projekta natančno držati prijavljenega stroškovnika, ali je možna fleksibilnost - pri tem je le pomembno, da se vse prijavljene aktivnosti izvedejo.

 

Odgovor

Pri finančnem načrtu je pomembno, da predvidite vse aktivnosti, ki jih nameravate izvesti (vrstica: vrsta stroška) in ocenite okvirno višino tega stroška. Podrobna razčlenitev upravičenih stroškov mora biti skladu s predvidenimi aktivnostim in pričakovanimi rezultati projekta. Pri tem lahko ob izvedbi pride do odstopanja znotraj posameznih kategorij stroškov ali med kategorijami stroškov, kar je upravičeno v kolikor so posamezni stroški, ki jih boste želeli uveljavljati, predvideni v finančnem načrtu oz. enakovredno nadomeščajo predvidene stroške (to bo presojano od primera do primera), se ujemajo z aktivnostmi oz. rezultati projekta in spadajo v kategorijo upravičenih stroškov. Predlagamo, da predvidite vrsto aktivnosti in njihov obseg čim bolj natančno ter se držite usmeritev glede najvišje višine sofinanciranja (opredeljeno po posameznih aktivnostih v razpisni dokumentaciji).

 

Vprašanje
Pri Ukrepu C3 je pri minimalnih zahtevah navedeno, da morata biti najmanj 2 stojnici, vsaka 40ur (skupaj 80ur).
Ali to pomeni, če imam jaz na dveh lokacijah na vsaki npr. 5 stojnic (skupno 10), da potem zadošča, da je vsaka izmed teh desetih stojnicah na lokaciji 8 ur, saj tako skupaj naberemo potrebnih 80ur. ?

 

Odgovor
Predhodno smo že pojasnili, da gre za napako v zapisu. Mišljeno je najmanj 40 ur na eno stojnico in ne na dan. Pomeni, da je potrebno izvesti na vsaki posamezni stojnici na dveh različnih lokacijah v času trajanja aktivnost 40 ur promocijskih aktivnosti t.j. skupaj 80 ur. Gre za minimalne zahteve, kar pomeni, najmanj 2 stojnici na najmanj dveh različnih lokacijah in minimalno 80 ur skupaj, lahko pa je več stojnic na dveh lokacijah, vendar mora vsaka stojnica opraviti najmanj 40 ur.

 

Vprašanje
V razpisu je navedeno, da je upravičen strošek tudi tisk slogana ETM2018 – kaj pa je ta slogan? Nikjer ga nisem zasledila.

 

Odgovor
Zaenkrat še ni znan slogan za leto 2018, vsako leto pa je drugačen in enak po vsej Evropi. Takoj, ko bo znan bo MOP vse upravičence o tem obvestil. Uporaba uradnega slogana v aktivnostih v ETM 2018 je obvezna.

 

Vprašanje
Zanima me če bi bilo možno z naše strani, našo vlogo dopolniti, saj smo nekatere predračune in dokazila prejeli šele po oddaji vloge? Oz. če lahko novo veljavno vlogo z vsemi potrebnimi dokazili pošljemo do 7.12?

 

Odgovor
Občine, ki so vlogo na razpis že oddale, lahko do roka za oddajo (7.12.) podajo novo vlogo ALI dopolnitev obstoječe vloge. V primeru, da občina poda povsem novo prijavo, s to nadomesti prej podano prijavo. Kaj želi prijavitelj, naj jasno izhaja že iz same kuverte in prve strani prijave, saj v primeru dveh podanih prijav komisija obravnava le eno. Priporočamo, da je vloga pripravljena čim bolj celovito in kakovostno.

 

Vprašanje:
V okviru aktivnosti sklopa A smo predvideli več dogodkov in aktivnosti z namenom promocije ETM in ti stroški so precej višji od predvidene višine sofinanciranja za sklop A. Predvideli smo tudi dogodke v sklopu B, ki pa so zaradi racionalizacije in vključenosti zaposlenih na občini, nižje od predvidene višine sofinanciranja za sklop B. Ker pa se oba sklopa oz. aktivnosti, predvsem pa promocija povezuje, in ker je za celoten projekt predviden en finančni načrt, si razlagamo, da se gleda skupne stroške projekta in tudi skupno višino sofinanciranja. Je naše razmišljanje pravilno?

 

Odgovor:
Maksimalni zneski sofinanciranja so določeni po aktivnostih glede na ocene stroškov tudi z namenom čim bolj učinkovite porabe sredstev. Dodeljen znesek za sofinanciranje posamezne aktivnosti torej ne sme presegati omejitev podanih v Katalogu aktivnosti. Najvišja višina sofinanciranja, ki jo lahko občina prejme je 16.500,00 EUR, vendar mora pri tem sofinanciranje posameznih aktivnostih slediti omejitvam glede višine sofinanciranja, ki so navedene v razpisni dokumentaciji. V primeru, da občina zaprosi za višji znesek sofinanciranja, bo Ministrstvo za okolje in prostor občino pozval k znižanju zaprošenega zneska sofinanciranja ter k spremembi ponudbe v delu, ki se nanaša na financiranje projekta (kot zapisano v razpisni dokumentaciji na str.7).

 

Vprašanje:
Ali je v okviru Ukrepa B potrebno izvesti samo aktivnosti PEŠBUSa, ali se lahko prijavijo tudi podobne aktivnosti, ki bi se izvajale npr. v mesecu maju (npr. Prometna kača, ko so otroci nagrajeni za peš prihod v šolo)?

 

Odgovor:
Pri aktivnostih v sklopu B gre za spodbujanje skupne peš hoje učencev v šolo. Ta zahteva nekaj priprav in spremljavo, hkrati pa so upravičeni stroški tudi stroški nagrad za sodelujoče učence (npr. pelerine, dežniki, gumijasti škornji, odsevniki), zato razlike z aktivnostjo, ki se ji reče Prometna kača, razen imena, na prvi pogled ne prepoznamo. Da bi bili stroški upravičeni, morajo biti uvrščeni v eno od možnih kategorij upravičenih stroškov, kot opisano na straneh 22-24 v Razpisni dokumentaciji, aktivnost pa se mora voditi pod imenom 'pešbus', in v skladu z navodili opisanimi na strani 11 v Razpisni dokumentaciji.

Nazaj